Privacybeleid en juridische kennisgeving

ALGEMENE INFORMATIE over deze website, voor de doeleinden die zijn uiteengezet in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en in de verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website en de inhoud en vormgeving ervan zijn eigendom van VIDA FERTILITY INSTITUTE, S.L., met maatschappelijke zetel te Calle Palermo 15, Madrid, 28043, en CIF B16728354.

Voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website
1.1 Toegang tot de website, inhoud en informatie

De toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en impliceert de aanvaarding en kennis van de wettelijke waarschuwingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die erin zijn vervat.

VIDA FERTILITY INSTITUTE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en aanpassingen aan te brengen die zij passend en noodzakelijk acht voor de website.

De gebruiker garandeert de authenticiteit en waarheidsgetrouwheid van alle verstrekte gegevens, zowel bij het invullen van de registratieformulieren als op enig ander later tijdstip, en is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie zodat deze overeenkomt met zijn werkelijke situatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

1.2 Verplichting om correct gebruik te maken van de website en de inhoud ervan

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de aangeboden diensten correct te gebruiken, overeenkomstig de wet, deze wettelijke kennisgeving en de instructies en mededelingen die hem worden meegedeeld.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de volledige inhoud ervan uitsluitend te gebruiken voor wettige en niet-verboden doeleinden, die geen inbreuk vormen op de geldende wetgeving en/of die de wettige rechten van VIDA FERTILITY INSTITUTE of van derden kunnen schaden, en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks schade of nadeel kunnen berokkenen.

Daartoe zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van de inhoud van de website voor illegale doeleinden of effecten, verboden in deze Wettelijke Aankondiging, schadelijk voor de rechten en belangen van derden of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op een computerapparatuur (hacking) van VIDA FERTILITY INSTITUTE, andere gebruikers of een internetgebruiker (hardware en software) kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren of hinderen.

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe, bij wijze van voorbeeld en zonder beperking, geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische voorstellingen, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software en, in het algemeen, materiaal van welke aard ook, door te geven, te verspreiden of ter beschikking van derden te stellen die:

(a) op enigerlei wijze strijdig is met, afbreuk doet aan of in strijd is met grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en in de rest van de wetgeving zijn erkend;

(b) aanzet, aanmoedigt of bevordert tot criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten of de openbare orde;

(c) aanzet, aanmoedigt of bevordert tot discriminerende handelingen, houdingen of denkbeelden op grond van geslacht, ras, godsdienst, overtuiging, leeftijd of toestand;

(d) producten, elementen, berichten en/of diensten bevat, beschikbaar maakt of de toegang ertoe mogelijk maakt, die crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of in het algemeen in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede gewoonten of de openbare orde; e) vals, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig, dubbelzinnig of dubbelzinnig is;

(e) vals, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of exemporeel is, en wel op zodanige wijze dat het misleidend is of kan zijn ten aanzien van het doel ervan of van de bedoelingen of oogmerken van de communicator;

(f) beschermd wordt door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, zonder dat de Gebruiker vooraf van de rechthebbenden de noodzakelijke toestemming heeft verkregen om het gebruik dat hij maakt of dat hij van plan is te maken, uit te voeren;

(g) de zakengeheimen van derden schendt;

(h) in strijd is met het recht op eer, de persoonlijke levenssfeer en het familie- en gezinsleven, of met het imago van de betrokkene;

(i) op enigerlei wijze de reputatie van VIDA FERTILITY INSTITUTE of van derden ondermijnt;

(j) inbreuk maakt op de regelgeving inzake het communicatiegeheim;

(k) in voorkomend geval, ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke reclame vormt en, in het algemeen, oneerlijke concurrentie inhoudt;

(l) virussen of andere fysieke of elektronische elementen bevat die de normale werking van het netwerk, het systeem of de computeruitrusting (hardware en software) van VIDA FERTILITY INSTITUTE of van derden kunnen beschadigen of belemmeren, of die schade kunnen toebrengen aan de elektronische documenten en bestanden die in voornoemde computeruitrusting zijn opgeslagen;

(m) door zijn kenmerken (zoals formaat, extensie, enz.) moeilijkheden veroorzaakt voor de normale werking van de Dienst.

Overeenkomstig het bovenstaande verbindt de Gebruiker zich ertoe gebruik te maken van de inhoud die op de Website ter beschikking van de Gebruikers wordt gesteld, waaronder wordt verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, teksten, foto’s, grafieken, beelden, iconen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluidsinhouden, alsmede hun grafische vormgeving en broncodes (hierna de “Inhoud” genoemd), in overeenstemming met de wet, deze Wettelijke Bekendmaking, de overige bekendgemaakte mededelingen, gebruiksvoorschriften en instructies, alsmede met de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten en de openbare orde, en zij verbinden zich er in het bijzonder toe zich te onthouden van:

(a) de Inhoud te reproduceren, te kopiëren, te distribueren, beschikbaar te stellen of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de houder van de desbetreffende rechten hiertoe toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan;

(b) het wissen, manipuleren of op enigerlei wijze wijzigen van de auteursrechten en andere gegevens ter identificatie van de door VIDA FERTILITY INSTITUTE voorbehouden rechten, de digitale vingerafdrukken of andere voor de herkenning ervan vastgestelde technische middelen.

De Gebruiker onthoudt zich ervan de Inhoud te verkrijgen of zelfs maar te trachten te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan die welke, naargelang het geval, voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of voor dit doel zijn aangegeven op de website waar de Inhoud zich bevindt of, in het algemeen, die welke gewoonlijk op het internet voor dit doel worden gebruikt, voor zover zij geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de website, de Diensten en/of de Inhoud met zich meebrengen.

Met name het gebruik van foto- en audio-/videobestanden op de Website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Het gebruik voor commerciële doeleinden en/of de verdere verspreiding ervan is verboden. De hier beschikbare beelden en audiovisuele middelen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de media en voor louter informatieve doeleinden, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Het gebruik ervan ter illustratie van activiteiten, producten of evenementen van andere ondernemingen is derhalve verboden.

1.3 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker verbindt zich ertoe de industriële eigendomsrechten van VIDA FERTILITY INSTITUTE, en van elke andere derde, te eerbiedigen. Het gebruik van of het verlenen van toegang tot de website houdt niet in dat er rechten worden verleend op de merken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens die op de website worden gebruikt.

De gebruiker mag de website downloaden op zijn terminal op voorwaarde dat dit gebeurt voor privé-gebruik, zonder enig commercieel oogmerk, en mag de inhoud van de website dus niet exploiteren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, publiek meedelen, overdragen, omvormen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Evenzo zijn de Inhoud de intellectuele eigendom van VIDA FERTILITY INSTITUTE, en krachtens de bepalingen van deze Wettelijke Aankondiging, kan geen van de exploitatierechten of enige andere rechten die bestaan of kunnen bestaan over deze Inhoud worden opgevat als zijnde overgedragen aan de Gebruiker buiten wat strikt noodzakelijk is voor het correcte gebruik van de Website.

1.4 Duur van de dienst

VIDA FERTILITY INSTITUTE garandeert niet de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking van de Website. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, garandeert zij evenmin de bruikbaarheid van de Website voor de uitvoering van een specifieke activiteit, noch de onfeilbaarheid ervan.

De toegang tot de Website is van onbepaalde duur; VIDA FERTILITY INSTITUTE behoudt zich echter het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang op te schorten van Gebruikers die, naar haar mening, de regels voor het gebruik van haar Website niet naleven en om de gepaste juridische maatregelen te nemen. Voorts behoudt zij zich het recht voor de toegang tot bepaalde delen van de website voor het grote publiek te beperken en deze slechts aan bepaalde gebruikers of groepen gebruikers te verlenen door hun een toegangswachtwoord te verstrekken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
VIDA FERTILITY INSTITUTE stelt alles in het werk om fouten in de inhoud van de website te voorkomen.

De website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elk commentaar of elke mening die in strijd is met de bepalingen van punt 1.2 te verwijderen.

VIDA FERTILITY INSTITUTE is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit:

2.1 Onderbreking van de werking of onbeschikbaarheid van de toegang tot de website.

2.2. De mogelijke overdracht van elementen die computersystemen nadelig beïnvloeden.

2.3 De juistheid, volledigheid en tijdige actualisering van de inhoud van haar website.

Bescherming van persoonsgegevens
VIDA FERTILITY INSTITUTE is verplicht zich te houden aan de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in ons rechtsstelsel.

3.1. Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt in de door hem ingevulde formulieren, worden door VIDA FERTILITY INSTITUTE verwerkt en opgenomen in bestanden die eigendom zijn van VIDA FERTILITY INSTITUTE en die worden onderworpen aan alle door de geldende wetgeving vereiste veiligheidsmaatregelen om hun vertrouwelijkheid en adequate naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming te garanderen.

VIDA FERTILITY INSTITUTE is derhalve verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

3.2. Doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt

De verzamelde gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Het verlenen van onze diensten en medische zorg.
Het verzenden van informatie en publiciteit met betrekking tot de activiteit en de diensten van VIDA FERTILITY INSTITUTE.

3.3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met het oog op de verlening van medische diensten wordt gevormd door de uitvoering van het ondertekende dienstverleningscontract.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens met het oog op het verzenden van informatie en reclame over de activiteit en diensten van VIDA FERTILITY INSTITUTE zal worden gevormd door de uitdrukkelijke toestemming gevraagd aan de gebruiker, zonder in ieder geval de intrekking van deze toestemming conditionerend de uitvoering van het contract voor de levering van diensten.

3.4. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw gegevens zullen door VIDA FERTILITY INSTITUTE worden bewaard zolang de relatie tussen de partijen van kracht blijft en gedurende ten minste 5 jaar vanaf de datum van ontslag uit elk zorgtraject dat door VIDA FERTILITY INSTITUTE wordt verstrekt, overeenkomstig de bepalingen van wet 41/2002, van 14 november, die de autonomie van de patiënt en de rechten en plichten met betrekking tot klinische informatie en documentatie regelt.

3.5. Overdracht of mededeling van uw persoonsgegevens

VIDA FERTILITY INSTITUTE zal geen persoonsgegevens meedelen of doorgeven aan derden en deze met de nodige vertrouwelijkheid behandelen, tenzij zij daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat VIDA FERTILITY INSTITUTE uw persoonsgegevens mag doorgeven of meedelen om aan haar verplichtingen te voldoen aan de overheidsdiensten in de gevallen waarin dit vereist is overeenkomstig de wetgeving die op een bepaald moment van kracht is en, in voorkomend geval, ook aan andere instanties zoals de staatsveiligheidsdiensten en korpsen en gerechtelijke instanties.

3.6. Internationale doorgifte van gegevens

VIDA FERTILITY INSTITUTE voorziet niet in de internationale overdracht van gegevens.

3.7. Toegepaste veiligheidsmaatregelen

VIDA FERTILITY INSTITUTE verbindt zich ertoe te voldoen aan haar verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens en haar plicht om deze te beschermen, en zal de nodige maatregelen treffen om wijziging, verlies, ongeoorloofde verwerking of toegang te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

In die zin heeft VIDA FERTILITY INSTITUTE de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies en ongeoorloofde verwerking en/of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld, hetzij door menselijk handelen, hetzij door de fysieke of natuurlijke omgeving, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

VIDA FERTILITY INSTITUTE is begaan met de privacy en, om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie in haar organisatie te versterken, volgt, controleert en evalueert zij voortdurend haar processen om het respect voor de privacy en de veiligheid van de informatie te verzekeren, in overeenstemming met de internationale normen.

3.8. Rechten van de houders van persoonsgegevens

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie of schrapping, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking en overdraagbaarheid van persoonsgegevens kosteloos uitoefenen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde formulier, waarbij zijn identiteit naar behoren moet worden aangetoond, door middel van een mededeling gericht aan VIDA FERTILITY INSTUTUTE (Calle Palermo 15  Madrid, 28043) of per e-mail aan contact@vidafertility.com.

4. Wetgeving en jurisdictie
De levering van de dienst valt onder de Spaanse wetgeving en de rechtbanken van de stad Madrid zijn bevoegd, waaraan de gebruiker zich uitdrukkelijk onderwerpt.